Personuppgiftspolicy

1. INLEDNING

Dessa villkor (”Personuppgiftspolicy”) gäller för de tjänster (”Tjänsten”) som vi tillhandahåller genom våra appar (”Appen”). Vi som tillhandahåller Tjänsten är Brain Space AB, organisationsnummer 559062-4960 med adress Sveavägen 98 5tr, 11350, Stockholm (“vi” eller “oss”). För en närmare beskrivning av vår tjänst, se våra villkor för Tjänsten (”Användarvillkor”)

Det är viktigt för oss att du förstår vilka Personuppgifter vi samlar in, hur vi använder Personuppgifterna och vilka vi kan komma att dela Personuppgifterna med. Om du inte accepterar villkoren i denna Personuppgiftspolicy, ber vi dig vänligen att inte fortsätta använda Tjänsten.

Denna Personuppgiftspolicy har tre huvudsakliga syften;

 1. Förklara vilka Personuppgifter vi samlar in och hur dessa används.
 2. Förklara om några Personuppgifter delas med någon utomstående och i sådant fall varför och till vem.
 3. Förklara vårt ansvar och dina rättigheter.

Med ”Personuppgifter” menar vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person, exempelvis namn och adress men också möjligen IP-adresser, lokaliseringsuppgifter eller hälsoinformation. Nedan beskriver vi vilken information vi samlar in som kan inkludera dina Personuppgifter.

2. VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN

För att Tjänsten överhuvudtaget ska fungera och vara meningsfull för dig som användare måste vi samla in Personuppgifter. Vi samlar in och behandlar följande Personuppgifter om dig:
2.1. VIA APPEN

I samband med att du loggar in via Facebook och därmed skapar ett konto via Appen samlar vi in följande Personuppgifter: namn, e-postadress, kön samt bild. Vi samlar även in sådan annan information du delar med dig av till oss vid din användning av Tjänsten, exempelvis då du laddar upp och/eller bidrar med innehåll och information.

När du använder Appen kommer även viss information att inhämtas automatiskt, exempelvis information om din användning av Tjänsten, information om, språk och information om identifiering och operativsystem samt annan teknisk information om din enhet såsom vilken modell och typ av telefon som används. Vi kan komma att använda Cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av Cookies finns nedan under avsnitt 6.

2.2. ÖVRIG INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med att du använder Appen samlar vi även in och behandlar Personuppgifter om dig som du delar med dig av till oss. Den data du delar med dig av till Appen genom att svara på frågor och via dialogen är nödvändig för att Tjänsten ska fungera och vara meningsfull. Vi kommer endast titta på denna data på ihopsamlad nivå och endast för de syften som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy.

I avsnitt 3 nedan följer en beskrivning om hur vi kommer att använda de Personuppgifter som vi samlar in, inklusive din data.

3. HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER/SYFTET MED INSAMLINGEN

3.1. ÄNDAMÅL MED DATABEHANDLINGEN

Vi kommer att behandla de Personuppgifter vi samlar in för följande ändamål;

 1. För att Appen ska kunna kommunicera med dig.
 2. Leverera Tjänsten samt säkerställa att Tjänsten fungerar.
 3. Analysera din användning av Tjänsten för att förbättra Tjänsten och utveckla nya produkter och tjänster.
 4. Administrera ditt konto och användning av Tjänsten, samt kommunicera med dig, exempelvis via notifieringar, email och på annat sätt.
 5. Informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och Användarvillkoren.
 6. Marknadsföra Tjänsten och andra tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför Tjänsten, inklusive funktioner och innehåll i Tjänsten och produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten.
 7. Bedriva forskning i syfte att bättre förstå mänskliga beteenden, känslor, relationer osv.
 8. Så som i övrigt anges i denna personuppgiftspolicy.

Vid forskning och analys av data tar vi alltid våra Användares privatliv och integritet på största allvar. Data kommer alltid att vara aggregerad, eller med andra ord ihopsamlad, med annan data. Syftet med forskningen är att förstå mänskligt beteende på aggregerad nivå, aldrig på individuell nivå. Vi sparar dina Personuppgifter så länge som du har ett konto på Tjänsten. Du kan själv radera data som du har genererat och ber du oss kommer vi att anonymisera dina personuppgifter. Personuppgifter som används i forskningssyfte kommer i dess ihopsamlade format sparas så länge som det är nödvändigt för detta ändamål. Om vi inte kan behandla dina Personuppgifter kan vi heller inte tillhandahålla dig Tjänsten. Vi kommer att behandla dina Personuppgifter som du delar med dig av till oss med högsta försiktighet och i enlighet med ”best practice”, denna Personuppgiftspolicy samt gällande lagar och regler.

4. LAGRING, BEHANDLING OCH DELNING AV INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE

Nedan beskriver vi hur de Personuppgifter som samlas in kan delas av dig eller av oss till utomstående. Observera att det alltid är Brain Space AB som ansvarar för dina Personuppgifter och att ingen utomstående får några ytterligare rättigheter än vad vi får under denna Personuppgiftspolicy.

4.1. TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH ANDRA

Vi kan då och då komma att dela dina Personuppgifter med tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning, behandla användardata och bidra till att leverera Tjänsten, vilket sker i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och de specifika syften som beskrivits ovan under avsnitt 3. Vi arbetar exempelvis med Amazon Web Services som plattform för Tjänsten.

4.2. ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER

Vi strävar efter att behålla dina Personuppgifter inom EU/EES och vi överför, behandlar och lagrar Personuppgifter om våra användare inklusive din data på servrar på Irland via Amazon Web Services.

Om vi ändrar plattform för behandling av dina Personuppgifter och/eller var Personuppgifterna lagras kommer vi uppdatera denna policy. detta sker kommer vi att meddela dig, mer information om detta finns nedan i avsnitt 5.

4.3. ÖVRIG DELNING

Utöver vad som beskrivits ovan kan vi komma att använda, lagra och dela dina Personuppgifter med utomstående för att;

 1. Tillåta en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar vilket innebär att vi kan komma att överföra dina Personuppgifter till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsten eller på annat sätt använda Personuppgifterna.
 2. Svara på legala förfrågningar (exempelvis husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. Ovan kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU/EES, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i berörd jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.
 3. Publicera avidentifierad eller ihopsamlad information om användningen av Tjänsten eller andra slutsatser som kan dras av användningen av Tjänsten.
 4. Uppfylla syften såsom att på en ihopsamlad nivå bedriva forskning om mänskliga beteenden, känslor och relationer.

Personuppgifter kan användas och lagras för en längre tidsperiod än vad som sägs under avsnitt 3 när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra Användarvillkor eller policys, eller annars för att förebygga skada.

4.4. PERSONUPPGIFTER DELADE AV DIG

Du har möjlighet att skicka privata meddelanden eller information som kan innehålla dina Personuppgifter till andra Användare eller dina kontakter och på så vis dela information med dem. Ditt namn och profilbild kommer att vara synlig för andra Användare som du har initierat kontakt med.

5. ÖVRIGT

5.1. MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Vi kan komma att göra ändringar i denna Personuppgiftspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom kungörande på hemsidan, via e-post eller via en notifikation i Appen.

Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det behövs enligt lag, be om ditt samtycke.

5.2. TILLGÅNG TILL OCH ÄNDRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att, en gång per år, fråga om vilka Personuppgifter som finns hos oss, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl. Vi svarar så snabbt vi kan.

Du kan motsätta dig behandling av dina Personuppgifter när som helst och dra tillbaka det samtycke till behandling av dina Personuppgifter som du lämnade vid registrering. Behandlingen av redan insamlade Personuppgifter får fortsätta i enlighet med denna Personuppgiftspolicy, men uppgifterna får inte uppdateras eller kompletteras.  I tillägg till ovan kan du när som helst begära rättelse, blockering eller radering av dina Personuppgifter som är felaktiga eller inkorrekta. Vänligen notera dock att för det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, får uppgifterna inte raderas, utan enbart blockeras. Om vi inte kan behandla dina Personuppgifter kan vi inte heller tillhandahålla dig Tjänsten.

Om du har frågor om användningen av dina Personuppgifter i Tjänsten, denna Personuppgiftspolicy, övrigt vad gäller skyddet av din integritet eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på: info@brain-space.se eller Brain Space AB, adress Sveavägen 98 5 tr, 113 50, Stockholm.

Innan vi vidtar åtgärder efter dina önskemål måste vi försäkra oss om att du är avsändare, så i så fall, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-postadress som användes vid registrering. Notera att du ska underteckna ditt meddelande för att få information om behandlingen av dina Personuppgifter.

6. COOKIES, BEACONS OCH LIKNANDE TEKNOLOGI

Detta avsnitt beskriver användningen av Cookies och annan teknik.

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som Cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet).

I den här Personuppgiftspolicyn använder vi genomgående termen ”Cookies” för all teknik, inklusive data och textstycken, som vi lagrar i din webbläsare eller enhet.

En Cookie är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookies kan till exempel hjälpa oss att känna igen dig nästa gång som du besöker vår Hemsida, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker tjänst.

Vi använder Cookies för följande ändamål:

Funktionella Cookies

Vi använder funktionella Cookies för att hantera vissa funktioner i Tjänsten, så att dina val och inställningar kommer att kommas ihåg när du använder Tjänsten igen.

Cookies för analys

Vi använder Cookies för analys för att mäta hur våra tjänster efterfrågas, används, och fungerar när de används. Den information som vi samlar används för att underhålla och förbättra Tjänsten.

Cookies från tredje part

Vi kan också tillåta våra samarbetspartners att använda Cookies i våra tjänster för samma syften som beskrevs ovan. Vi kan också låta tredje parter som erbjuder tjänster för vår räkning använda Cookies för de syften som beskrevs ovan. Vi använder en cookie från Google Analytics för att analysera hur Tjänsten används.

De flesta webbläsare låter användaren välja hur Cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot Cookies, eller att ta bort vissa Cookies.

Om du väljer att blockera Cookies kan delar av Tjänstens funktionalitet försämras eller försvinna, eftersom att den förutsätter att Cookies tillåts.

Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av Cookies, kontakta oss på info@brain-space.com.

7. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Denna Personuppgiftspolicy ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med denna Personuppgiftspolicy, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa villkor ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.